Aktuelles

                       Ebony homo

 

                       Züchter: Beck

 

                

 

                       Ebony Velvet Weiss

 

                       Züchter: Bader

 

                      

 

                       Black Velvet+Brown Velvet EM

 

                      eigene Nachzucht

 

                       Beige Violett Ebony

 

 

                      eigene Nachzucht

                     

                      Silberschecke Velvet

 

 

                     eigene Nachzucht

                    Afro Violett Weiss

 

                     Yvonne Herr